فیلم های کشاورزی

فیلم های کشاورزی

مالچ فیلم(Mulch Film)

نوعی پوشش برای سطح خاک ،که برای صرفه جویی در مصرف آب وهمچنین رشد نکردن علف های هرز، حفظ
رطوبت و حرارت در خاک و مبارزه با برخی ا ز قارچهای مضر در صنعت کشاورزی استفاده می شود.
گرو بگ یا کیسه های رشد (Grow bag)

گیاه درون این نوع کیسه های مخصوص کشت می گردد و با توجه به نوع گیاه، با ارتفاع های استاندارد تولید
و بر روی زمین و یا بر روی پایه مخصوص نصب می شود.
کیسه های با قابلیت تنفس(Breathable Film)

با قابلیت تنفس برای بسته بندی میوه و سبزیجات

کیسه های کود

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید